Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Ofiar Wojny Pod Patronatem Jana Zbigniewa Potockiego ||RP  i Baron Kępic Monarchii Chrześcijańskiej Międzymorze Tadeusza Tuszyńskiego” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sebastiana Śliwińskiego, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Kancelarii Notarialnej w Lesznie przy ul Poniatowskiego 9/1. , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Rawicz Ul .M. Wołodyjowskiego.1.A/6.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar całego Świata.
2. Dla właściwego reprezentowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 5

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister ds. gospodarki

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym.

 

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

§ 9

Cele fundacji: 

1. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia Ofiar Wojny;
2. Reprezentowanie interesów innych podmiotów prawa;
3. Pozyskiwanie kapitału pod inwestycje,
4. Propagowanie wiedzy historycznej;
5. Wspieranie inicjatyw naukowych;
6. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów z podmiotami współpracującymi;
2. Organizowanie seminariów, konkursów, konferencji i innych imprez naukowych;
3. Gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych do realizacji celów statutowych;
4. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą działającymi w zakresie objętym celami fundacji.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2100 PLN wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego 1 000 PLN jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki i składniki majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z : 

1. darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji i wszelkiego rodzaju innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
2. dochodów z działalności gospodarczej;
3. odsetek bankowych;
4. innych dochodów. 

§ 13

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równowartości 5 000 PLN lub 2 000 USD uzyskują, o ile wyrażają stosowne życzenie tytuł Sponsora Fundacji.
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

Fundator

§ 18

Fundatorem jest Sebastian Śliwiński

§ 19

Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

Zarząd

§ 20

Zarząd Fundacji jest organem realizującym cele Fundacji, kierującym całokształtem bieżącej działalności i zarządzającym majątkiem Fundacji.

§ 21

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 i co najwyżej 5 członków, powoływanych przez Fundatora. Kadencja Zarządu Fundacji trwa bezterminowo.

§ 22

Fundator powołuje, odwołuje oraz określa stanowiska w Zarządzie dla poszczególnych członków.

§ 23

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, odwołania lub zrzeczenia się członkostwa w formie pisemnej rezygnacji złożonej Prezesowi lub Wiceprezesowi Zarządu.

§ 24

Do zadań Zarządu Fundacji należy: 

1. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji,
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. ustalenie Biura Fundacji,
6. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich działalnością,
7. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
8. wnioskowanie zmian w statucie Fundacji oraz o jej likwidację,
9. sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji oraz przekładania ich Radzie,
10. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
11. opiniowanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji,
12. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowej i gospodarczej. 

§ 25

Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie. 

Założyciel, fundator, Prezes Fundacji wykonuje obowiązki odpłatnie, nie więcej niż 10% obrotu oraz 10% środków pozyskanych dla Fundacji. 

§ 26

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (tzn. Prezesa lub Wiceprezesa).

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy jego członek samodzielnie, informując wszystkich pozostałych członków Zarządu pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza fundacji

§ 29

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, w zakresie nie związanym z działalnością statusową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie.: PKD:

• Sekcja A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
• Sekcja B - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
• Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
• Sekcja D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
• Sekcja E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
• Sekcja F - BUDOWNICTWO
• Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
• Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
• Sekcja I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
• Sekcja J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
• Sekcja K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
• Sekcja L - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
• Sekcja M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
• Sekcja N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
• Sekcja O - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
• Sekcja P - EDUKACJA
• Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
• Sekcja R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
• Sekcja S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
• Sekcja T - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
• Sekcja U - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 

§ 30

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego bezpośrednio przez Zarząd lub w formie organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami.
2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
3. Decyzję o utworzeniu lub likwidacji zakładu podejmuję Zarząd.
4. Zakład zarządzany jest przez kierownika Zakładu powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Fundacji.
5. Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruję Zakładem ponosząc przed Zarządem odpowiedzialność za wyniki działalności Zakładu.
6. Zakres działania Zakładu oraz zakres działania i obowiązków kierujących Zakładem określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Fundacji. 

§ 31

1. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie celów statusowych.
2. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 32

1. Statut Fundacji może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.
2. Z inicjatywą zmiany Statutu może wystąpić każdy członek Zarządu Fundacji. 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu. 

 

Rozdział VIII

Likwidacja

§ 34

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. Fundator powołuje także Likwidatorów.

§ 35

Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zamykają jej bieżące sprawy, ściągają wierzytelności i wypełniają zobowiązania.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na Fundatora.

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr46 z 1991 roku poz.203).

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX